این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-92 

1. آسیب شناسی مهدویت در دوران معاصر

صفحه 9-20

معصومه زینب تقوی؛ نفیسه ایران پور


4. مهدویت در منابع اهل سنت

صفحه 49-60

فاطمه مجاهد؛ طاهره سپهریان


5. وضعیت شیعیان قبل از ظهور امام مهدی (عج)

صفحه 61-79

شاهده پروین کاظمی؛ سیده فاطمه موسوی