نویسنده = نفیسه ایران پور
شاخص‌های استحکام خانوادۀ مهدوی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 53-68

سیده تسنیم زهرا موسوی؛ نفیسه ایران پور


ویژگیهای اخلاقی جامعه عصر ظهور

دوره 3، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 81-96

رسالت تاج الدین آوا؛ نفیسه ایران پور


آسیب شناسی مهدویت در دوران معاصر

دوره 2، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 9-20

معصومه زینب تقوی؛ نفیسه ایران پور