نویسنده = نفیسه ایران پور
تعداد مقالات: 2
1. ویژگیهای اخلاقی جامعه عصر ظهور

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 81-96

رسالت تاج الدین آوا؛ نفیسه ایران پور


2. آسیب شناسی مهدویت در دوران معاصر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-20

معصومه زینب تقوی؛ نفیسه ایران پور