نویسنده = انیس کاظمی
ویژگی‌‌های قیام امام زمان در خطبه غدیر

دوره 4، شماره 8، بهمن 1401، صفحه 73-92

انیس کاظمی؛ طاهره ماهروزاده