شاخص‌های استحکام خانوادۀ مهدوی

نویسندگان

چکیده

از دیدگاه اسلام خانواده به عنوان یک نهاد اصولی، طبیعی و ابدی شناخته شده و ترکیب آن از زندگی انسان‌ها جدا نیست. اسلام خانواده را به عنوان همزاد و همراه بشر تا بی‌پایان (حتی در بهشت) مطرح کرده است. رعایت احکام خانواده زمینه تحقق وعدة الهی و تشکیل حکومت جهانی آخرین ذخیره الهی را فراهم می‌کند، و کسانی که لیاقت و توانایی پاک‌زیستی و اداره یک خانواده را داشته باشند، لیاقت مشارکت در اداره جهانی پاک و عاری از هر نوع ظلم و تباهی را نیز خواهند داشت. یکی از اموری که باعث ایجاد چنین خانواده‌ای می‌شود پا‌بندی به شاخصهای اعتقادی و اخلاقی اسلام است. التزام به شاخصهای اعتقادی مانند ایمان به خدا، ایمان به رسالت و امامت، ایمان به معاد، و التزام به شاخصهای اخلاقی مانند عفو و گذشت، حسن ظن و صداقت باعث تقویت، تربیت و استحکام خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها