دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-110 
1. آسیب های مهدویت در دوران معاصر

صفحه 9-26

معصومه زینب تقوی؛ نفیسه ایران پور


2. چگونگی زندگی امام مهدی (عج) در دوران غیبت

صفحه 27-40

شاهده بتول؛ مرضیه سادات سجادی


3. علائم ظهور امام عصر (عج)

صفحه 41-58

خادمه بتول؛ عصمت زهرا


4. مهدویت در منابع اهل سنت

صفحه 59-68

فاطمه مجاهد؛ طاهره سپهریان


5. وضعیت شیعیان قبل از ظهور امام مهدی (عج)

صفحه 69-86

شاهده پروین کاظمی؛ سیده فاطمه موسوی