درباره نشریه

نشریه تخصصی موعود پژوهی در تاریخ 29/11/1397 به شماره ثبت 84711 مجوز از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.