اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه موعود پژوهی در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و فرهیختگان را پیرامون موضوع مهدویت و مسائل مربوط به آن منتشر نماید.