اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به تربیت حروف افباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

نفیسه ایران پور

زبان و ادبیات انگلیسی مربی/مدیر گروه مطالعات اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

iranpour110gmail.com

اعضای هیات تحریریه

ارینب امیری

اندیشه معاصر مسلمین به زبان انگلیسی دانش پژوه

oreinab.amiriyahoo.com

فهیمه جهانیان

مطالعات زنان مربی/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

f_jahaniyanyahoo.com

فاطمه فانی

زبان و ادبیات انگلیسی دانش پژوه

fatima.fani1gmail.com

حکیمه واعظ موسوی

علوم قرآن و حدیث استادیار

vaezmousaviyahoo.com

معصومه وحیدی

اندیشه معاصر مسلمین به زبان انگلیسی دانش پژوه

mahdie313mahdygmail.com

اعظم وفایی

علوم قرآن و حدیث استادیار

dr.a.vafaeeigmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com