اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به تربیت حروف افباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

مرضیه سادات سجادی

دکتری مطالعات زنان مربی/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

اعضای هیات تحریریه

نفیسه ایران پور

زبان و ادبیات انگلیسی مربی/ استاد همکار گروه مطالعات اسلامی

iranpur110gmail.com

مرضیه سادات سجادی

مطالعات زنان مربی/ استاد همکار گروه مطالعات اسلامی

mssajjadiyahoo.com

مرضیه مکاری امیری

تفسیر علوم قرآن مربی

mmokariamirigmail.com

دبیر اجرایی

طاهره سپهریان

فلسفه و کلام اسلامی مربی/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com