تأثیر اعتقاد به مهدویت بر تکامل اجتماعى بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمال‌خواهی و سعادت‌جویی، از مشترکات فطری همه انسان‌هاست. با وجود تعبیرهای مختلف افراد از کمال، همه‌ انسان‌ها به دنبال دست­یابی به تکامل و سعادت فردی و اجتماعی هستند. مقاله حاضر با محوریت اعتقاد به مهدویت، به واکاوی تأثیر این عقیده بر تکامل اجتماعی بشر می‌پردازد. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی و باهدف تبیین اثر اعتقاد مهدویت بر تکامل جامعه بشری نوشته شده ‌است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق، بررسی نشانه‌های تکامل اجتماعی در جهان کنونی، تبیین عوامل تکامل در جامعه منتظر و ترسیم تکامل نهایی جامعه‌ بشری در عصر ظهور امام مهدی (عج) است.

کلیدواژه‌ها